زمان تحویل ساندویچ پانل زمان تحویل و فروش ساندویچ پانل همراهی با مشتری خط مشی این شرکت در هیچ زمانی صرفا فروش محصول به مشتری نبوده ,جهت رسیدن به هدف نهاییکه همانا راه اندازی واحد مربوطه میباشد را سرلوحه کارخود قرار داده است . دراین راستا همواره برقراری ارتباط نزدیک