انتقال صوت در ساندویچ پانل ساندویچ پانل عایق بسیار مناسبی جهت صوت به شمار می رود. بطوریکه می توان ویژگی جذب صدا در حد بسیار عالی در طیف فرکانسی گسترده را از ویژگی های بارز آن برشمرد. واضح است که هر چه ضخامت دیوارها بیشتر باشد، خاصیت عایق کاری صوتی