مقایسه فوم سرد و گرم فوم ها نوعی از مواد با ترکیبات شیمیایی هستند که امروزه در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. فوم ها در دو نوع سرد و گرم در بازار وجود دارند. در این مقاله ما به مقایسه فوم گرم و سرد خواهیم پرداخت و