زیرسازی ساندویچ پانل ماموت زیرسازی ساندویچ پانل ماموت زیرسازی ساندویچ پنل چیست؟ زیرسازی ساندویچ پانل توضیحی برای ساندویچ پنل دیواری می باشد. تمام پروفیل ها باید به ابعاد ۸۰ در ۸۰ یا ۹۰ در ۹۰ ، آهن کشی شده و سپس پنل ها به فاصله ۱۳۰ سانتی متر به شکل