جزییات نصب ساندویچ پانل برای نصب ساندویچ پانل رعایت برخی نکات مهم واصولی است وبرای همین توصیه مشود که از نصاب ماهر وکار آزموده برای نصب ساندویچ پانل خود استفاده نمایید . اگرسوله وسازه دارای آبرو باشد بای د اول آبرو کناری را نصب کرد بعد به نصب پانلها مشغول