ساندویچ پانل شهرک های صنعتی مرکزی قیمت ساندویچ پانل شهرک صنعتی امروزه  سازندگان به استفاده از سازه ها و مصالح پیش ساخته تمایل پیدا کرده اند. ساندویچ پنل یکی از مصالح نوین و پیش ساخته است که دربین سازندگان و مهندسان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این سازه های