تست کیفیت ساندویچ پانل کیفیت ساندویچ پانل بسیار مهم است ، لذا برای تعیین و تست کیفیت روش هایی وجود دارد. اولین مورد تست کیفیت ساندویچ پانل توجه به نوع ورقه های آن می باشد، این پانل ها از ۳ نوع ورق تولید می شوند، گالوانیزه، آلوزینک و آلومینیوم .