تریلر سواری بردو محور ماموت قیمت تریلرهای خودرو بر ماموت تریلرهای خودروبر جهت حمل انواع خودروهای سواری و سنگین (کشنده) از مرزهای زمینی یا بنادر و نیز کارخانه‌های سازنده داخلی به مقصد مشتریان یا نمایندگی های فروش استفاده میشود. تعداد خودروهای قابل حمل توسط این کاربری به ابعاد آنها بستگی