حمل و نقل ساندویچ پانل در طول بارگزاری و بار برداری توسط جرثقیل و درکل حمل و نقل ساندویچ پانل نبایستی هیچ آسیبی از سوی چنگک به پانل‌ها وارد شود . همچنین بایستی فاصله مناسب میان ستون‌ های چنگال به منظور پرهیز از انحراف و تغییر مکان پانل‌ ها وجود