قیمت آبرو شیروانی اصولا در اجرای ساندویچ پانل در حالت استفاده به عنوان ساندویچ پانل سقفی از آبرو نیز استفاده می شود تا آب برف و باران به داخل سازه راه پیدا نکند. تمیزکاری و رعایت نکات ریز در اجرای ساندویچ پانل از ویژگی های مهم حین نصب و اجرا