نصب ساندویچ پانل سقفی و دیواری همانطور که می دانیم  ساندویچ پانل ها دارای انواع گوناگون با کاربرد های متفاوت می باشند . هرکدام از آن ها از نظرخم ورق ، ضخامت و نحوه اتصال آنها به یکدیگر نیز دارای تفاوت وبالتبع روش نصب جداگانه دارند . نوعی را