اجرای سقف با ساندویچ پانل سیستمهای پانلهای سقف پانلهای سقف معمولا شامل یک ورق بیرونی به ضخامت ۰.۵ تا ۰.۷ میلیمتر یا آلومینیومی به ضخامت۰.۷ تا ۰.۹ میلی متر هستند. پانلها برای این که بازه مناسبی از عملکرد گرمایی و مقاومت مکانیکی و الزامات ساختمان ها را تامین کنند، با