تزریق درز پانل تزریق درز پانل نصب ساندویچ پانل ها بسته به شرایط و موقعیت به دو صورت عمودی و افقی انجام میشود. ساندویچ پانل ها در هنگام نصب درکنار هم و چفت شدن باید محل اتصال و درز ها را با پیچ مخصوص پیچ کنند. و بعد از انجام